A.C.S.N.

HOME

Welkom op de A.C.S.N. site!
Mocht u aan/opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar: redactieenwebsite@acsn.info


Laatste nieuws !


Namens het bestuur van ACSN wensen wij u allen een gelukkig, gezond en liefdevol 2021.


Beste leden/gezinsleden van de A.C.S.N. vereniging


Allereerst hopen we als bestuur dat het u allen goed gaat in deze onzekere tijd.
In maart van dit jaar dachten we tijdelijk onze activiteiten uit te stellen tot het najaar maar we kunnen wel stellen dat het jaar 2020 in ieder geval, voor wat betreft verenigingsactiviteiten, ten einde is.

En dat willen we toch niet zonder slag of stoot laten gebeuren.

Daarom willen we een verjaardagskalender samenstellen die we alleen onder de leden van onze vereniging in 2020 willen distribueren als opsteker.

Wat wij hiervoor nodig hebben is het volgende.
-Uw leukste of mooiste foto van uw Amerikaanse Cocker Spaniël .
-De roepnaam van de hond en de geboorte datum van de hond.

Wij zullen dan aan de hand van het aantal ontvangen foto’ s en de kwaliteit ervan een selectie maken voor de kalender.

Uiteraard dienen we de privacy reglementen in acht te nemen.
Met het inzenden van de foto gaan wij er vanuit, en verklaart de afzender akkoord te gaan met het gebruik van de foto en gegevens ten behoeve van de kalender welke onder de huidige leden zal worden verspreid.

Om genoeg tijd te hebben om de kalender samen te stellen is er helaas geen tijd deze oproep in het clubblad te plaatsen.

Indien u verenigingsleden kent die weinig gebruik maken van social media/internet kunt u hen hier wellicht op attenderen.

Graag zien wij uw reactie met of zonder foto tegemoet tot uiterlijk 31.10.2020

Foto’s kunnen worden gestuurd aan : redactieenwebsite@acsn.info met een copy aan penningmeester@acsn.info

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de A.C.S.N.


Lekker vakantie!

Let met deze temperaturen goed op uw huisdieren!
We kwamen een mooi stukje tegen wat we graag met jullie willen delen.
Met dank aan HondenLot.Bescherm je hond en voorkom oververhitting op warme en hete dagen, better safe than sorry!

Mensen hebben heel vaak niet door dat honden het zwaar hebben of lichamelijk ongemak ervaren. Veel mensen zijn er van overtuigd dat een hond het zelf wel duidelijk zal aangeven wanneer het te veel wordt. Helaas is dit vaak niet het geval; honden kunnen letterlijk doorgaan totdat ze er bij neervallen. Jaarlijks sterven er dan ook honden aan oververhitting. Hopelijk helpt deze afbeelding voor meer bewustwording van de (vele) risico's.

 

Honden hebben begeleiding en bescherming nodig van hun gezinsleden. Neem die verantwoordelijkheid serieus.

Doe de komende dagen dus vooral lekker rustig aan met je hond(en) en houd ze relaxed en koel. Liever een wandeling missen dan risico lopen op oververhitting.

Wist je trouwens dat honden die het prettig vinden om zich te koelen in water vaak liever de bovenkant van hun vacht droog houden? Dat komt doordat water in de vacht kan gaan broeien wanneer de zon erop knalt.
Een (droge) vacht houd honden vaak zelfs eerder koel dan warm.🤓

© HondenLot

 


Een mooie handige handleiding voor als je op zoek bent naar een pup.Informatie:

Op de site van Raad van Beheer en hun facebookpagina worden regelmatig updates geplaatst omtrent veranderingen voor fokkers/eigenaren van honden als gevolg van het Corona virus. Zoals bijvoorbeeld: afgelastingen van evenementen, informatie over chippen van pups etc.
Wil je hier van op de hoogte blijven bezoek dan regelmatig de site of facebookpagina.


CORONA VIRUS MAATREGELEN RIJKSOVERHEID

Beste leden,

De maatregelen tegen het corona virus werden zojuist door de rijksoverheid verscherpt en toegelicht tijdens een persconferentie.

Uiteraard, ook mede door eerdere berichtgeving van de Raad van Beheer verleden week, heeft het bestuur besloten alle activiteiten, zoals de eerder gecancelde algemene ledenvergadering maar nu ook de clubmatch voor 2020 te verschuiven naar 2021.

Mocht de situatie een ommekeer krijgen na de tot op heden vastgestelde 1 juni 2020 dan kunnen we altijd nog kijken of we in het najaar e.e.a. doorgang laten vinden of niet.

We vertrouwen op één ieders begrip en wensen u allen sterke toe in deze onzekere tijd en voornamelijk wijsheid, gezondheid en begrip voor u en uw omgeving.

Laten we hopen dat we in ieder geval nog een rondje mogen blijven maken met onze viervoeters want die kunnen we niet volledig in huis houden.

Het bestuur van de ACSN

 


Beste Leden,

Het Corona-virus treft ons nu allemaal.

Vanwege de impact hiervan hebben we als bestuur moeten besluiten de algemene leden vergadering te verplaatsen tot na de zomer.

Nieuwe berichtgeving en datum hierover volgt uiteraard.

De clubmatch daarentegen, een maand later, staat eveneens nog op twijfel.

Momenteel zijn we in contact met de keurmeester en de locatie over de doorgang hiervan, ook hierover zullen we u inlichten op korte termijn.

Houdt u de website in de gaten, tevens zullen wij clubleden per email inlichten.

 

Namens het bestuur

Met vriendelijke groet.

Sterkte en blijf de situatie serieus nemen voor uzelf en uw viervoeters 

Mocht u hinder of problemen ondervinden door het virus die uw honden treft dan vernemen we dit "graag" zodat we u eventueel kunnen bijstaan.


Zijn jullie ook nog aan het nagenieten van de leuke wandeling in Ugchelen!
De foto's staan nu op de site.
Heb je zelf nog een leuke foto gemaakt stuur die dan even door naar redactieenwebsite@acsn.info

De foto's bekijk je hier!

 


Beste leden,

Langs deze weg nodigen wij U van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van 2020 van de ACSN.

8 april 2020 aanvang 19.30 uur
Locatie: Kynologen vereniging Nijmegen
Elshofweg 1 6533 KH Nijmegen

   AGENDA:

 1.  Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken voor de ALV
 3. Notulen ALV. d.d. 27/03/2019
 4. Jaarverslag Secr.
 5. Uitreiking jaarbeker*
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Verkiezing kascontrole commissie**
 8. Financieel verslag
 9. Vaststellen contributie 2021
 10. Vaststellen conceptbegroting 2021
 11. Bestuursverkiezing***
 12. Clubblad aanpassing****
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

* Uitreiking jaarbeker: Winnaars tophond/jaarbeker.
Reu: Colorfull's Pride & Prejudice 33 punten, Eigenaar Dhr. Reuvers en mede-eigenaar Mw. B.L. van Zanten – Dorland
Teef: Passion D'Amour Du Mas Chanteclerc 45 punten. Eigenaar, Mw. T. Pillement-Heijden.

** Verkiezing kascontrole commissie:
Kascommissie: L.v. Veldhuizen, J. Reuvers en reserve E. Knuth
Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds 4 jaar zitting hebben.

*** Bestuursverkiezing (volgens rooster van aftreden Dhr. R. Woudenberg en Mevr. C. van Doorn)
Beiden stellen zich herkiesbaar, eventuele tegenkandidaten kunnen zich conform art. 20 van de statuten kiesbaar stellen. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet tenminste 1 week voor de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Dit kan t.a.v. de secretaris van de ACSN, secretaris@acsn.info

**** Clubblad aanpassing (Voorstel wijziging van 4x naar 3x per jaar).


KAMPIOENSSCHAPSCLUBMATCH  ACSN 16-05-2020

Keurmeester: Mw. Lone Wandel    Denemarken

Lokatie: Den Durpsherd

                Kerkwijk 61

                5258 KB Berlicum  ( voldoende parkeerplaats achter het gebouw)

Aanvang: 10.00 uur

Dit jaar ook een huishondenklas , voor honden met stamboom maar niet in showmodel
EN ook kind hond show, onder deskundige begeleiding.
Inschrijven hier mogelijk tot 3 mei 2020!


Ingezonden door Mw. Lone Wandel:

My name is Lone Wandel I am 48 years old and have been married to my husband Henrik for 23 years. Together we have 3 wonderful daughters. I have my own business – a grooming shop at my home address. I have been involved with dogs since I was 12 years old and it all started with American cockers. I am very dedicated and serious about my breed and see my self as a breeder in a smaller scale, breeding only 1 - 2 litters a year. Through the years I have bred junior world winners, world winner and many champions around the world. I have also bred Winners Dog twice at the largest American Cocker Spaniel show in the US . I am licensed to judge all spaniel breeds. Today our kennel involves 4 American Cockers, 3 Papillons and one Bullmastiff.
Thank you so much for inviting me. I truly look forward to judging all your dogs.
Kindly regards
Lone Wandel
Kennel Pointbreak
Eerdere nieuwsberichten 2019


Wij wensen u allen hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Bea, Janet, Roeland, Mary en Corina
Bestuur A.C.S.N.


Eindelijke goede berichten waarom je juist WEL een rashond moet kopen.
Allemaal kijken alstublieft : maandag 14 oktober "Ellie Lust pakt illegale hondenhandel aan".

 

Onderstaand bericht van Raad van Beheer:

 

Gaat hondenwelzijn nog wel om het welzijn van honden?

 

Al lange tijd is de Raad van Beheer en daarmee de georganiseerde kynologie het mikpunt van een aantal activistische organisaties. Een recent artikel geeft duidelijk inzicht in de achtergrond.

Laten we even kijken naar het gedrag van deze organisaties en een aantal zaken op een rijtje zetten.

 • Achter de verschillende organisaties zitten vaak dezelfde mensen. Het gaat om een kleine groep die verbonden is door hun ideologie maar soms ook door veel persoonlijkere relaties. Dat netwerk verbindt niet alleen deze activistische organisaties maar ook een aantal journalistieke en politieke organisaties.
 • Dat dit zo ver gaat dat er nog nauwelijks sprake is van objectieve journalistiek is ook anderen opgevallen: https://www.nieuweoogst.nl/…/zijn-er-wel-objectieve-journal…
 • In een aantal gevallen zijn er overleggen met deze organisaties, waarbij genomen en te nemen maatregelen worden besproken. Bij verschillende gelegenheden zijn daarbij complimenten gegeven aan de aanpak vanuit de georganiseerde kynologie, maar die krijgt het publiek uiteraard nooit mee.
 • De georganiseerde kynologie werkt hard aan het zo veel mogelijk garanderen van gezonde honden. Natuurlijk zitten er binnen iedere groep meer en minder gemotiveerde mensen, worden er wel eens fouten gemaakt en gaat het niet altijd zo snel als we zouden willen. En uiteraard is gezondheid ook een moeilijk te garanderen kwaliteit, anders zouden ook wij mensen geen artsen meer nodig hebben. Maar binnen onze mogelijkheden doen wij veel.
 • In Nederland zijn naar schatting 1,5 miljoen honden. De jaarlijks benodigde toestroom is dan ongeveer 150.000 nieuwe honden per jaar, overwegend puppy's. Daarvan worden er ca. 35.000 per jaar met stamboom gefokt via de Raad van Beheer en haar leden. Het gaat dan overwegend om fokkers die fokken uit liefde voor het ras en veelal een deel van de gefokte honden zelf aanhouden en liefdevol verzorgen.
 • De overige 75% zijn kruisingen maar veelal ook op rashonden lijkende dieren (de zgn. look-alikes). Hoewel deze laatste geen traceerbare afstamming hebben worden ze vanwege hun uiterlijk vaak toch onterecht aangeduid als rashonden en wordt de verantwoordelijkheid voor deze groep vaak toegewezen aan de Raad van Beheer. Helaas komen deze honden soms uit Nederlandse, maar vooral uit buitenlandse broodfokkerijen. De aandacht voor gezondheid en welzijn binnen die industrie is volledig ondergeschikt aan de verdiensten. De handel in deze honden is geclassificeerd als het grootste clandestiene circuit na de drugshandel, uitgedrukt in geld.
 • Vreemd genoeg hoort u de activistische organisaties nooit over deze groep. Dat is des te pijnlijker omdat maatregelen binnen de stamboompopulatie om de gezondheid te garanderen vaak leiden tot hogere kosten en dus een hogere prijs, en men bij een stamboompup vaak een langere wachttijd heeft voor men een pup kan aanschaffen, waardoor meer mensen kiezen voor een hond van een broodhandelaar en -fokker. Goedkoop en direct beschikbaar. Dat die uit het buitenland geïmporteerde honden er slechter aan toe zijn wordt bevestigd door een rapport in opdracht van de minister: https://www.rijksoverheid.nl/…/2…/06/20/zo-ziek-als-een-hond
 • Op maandagavond 14 oktober 2019 kunt u in het TV programma ‘Ellie in de handel’ zien waar het grootste deel van de puppy’s vandaan komen die niet door de verantwoorde rashondenfokkers in Nederland worden gefokt. Dit is de fokkerij en handel van honden die door organisaties als Dier & Recht gepromoot worden als zij het publiek vertellen dat ze geen hond met een stamboom moeten kopen.
 • Ook in voorgaande jaren is deze handel meermaals in het nieuws geweest en waarschuwde het platform Fairfok, met daarin vooraanstaande dierenbeschermers, dierenartsen, wetenschappers en opleiders, voor deze malafide handel in de brochure ‘Fairfok, zo kies je een gezonde en sociale hond’: www.houdenvanhonden.nl/hondkopenWat we zien is dat de strijd voor het welzijn van dieren op specifieke punten feitelijk niet het echte doel is van deze dierenactivisten. Zo zien we dat ze kansen laten liggen waar de problemen het grootst zijn. Het is natuurlijk bijzonder pijnlijk dat Dier & Recht juist aan de vooravond van de reportage van Ellie Lust nog eens vol de aanval op de stamboomhond inzet, waarmee vooral bereikt wordt dat mensen naar het malafide aanbod van broodfokkers worden gedreven.
De strijd gaat vaak om kleine zaken, waarbij het publiek zich makkelijk laat verleiden om deze punten te steunen, en het moeilijk is om een grens te stellen.

Het uiteindelijke doel is het binnenhalen van fondsen, het reclame maken voor overige diensten (zoals juridische bijstand) en voor sommige organisaties zelfs het volledig uitbannen van het houden van alle dieren, zelfs van die soorten die al eeuwen geleden zelf de keuze hebben gemaakt om met de mens samen te leven.

Copyright © 2019 Raad van Beheer, All rights reserved.


Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene leden vergadering hadden wij het genoegen om de heren Simons en Swart te huldigen voor hun 40 jarig lidmaatschap, beiden hebben een mooi speldje en een bos bloemen in ontvangst mogen nemen.
Nogmaals dank voor het vertrouwen in onze vereniging!

Dhr Simons                              Dhr Swart

Tijdens de vergadering heeft Ellen Knuth afscheid genomen als bestuurslid van de A.C.S.N.
Wij willen Ellen nogmaals bedanken voor haar jarenlange inzet!
En natuurlijk is Ellen niet met lege handen naar huis gegaan.

We verwelkomen Mary Konings als nieuw bestuurslid, Mary zal de taken van Ellen overnemen.